ریسک معامله با خودتون هست. از تاییده های خودتون هم استفاده کنید