«تایم چهار ساعته» ــ پولبک به سطح بریک شده و ادامه صعود